Tốt nghiệp – Giáo dục demo

TỐT NGHIỆP

  • Danh sách sinh viên được tốt nghiệp tháng 01.2021: Tại đây
  • Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 01. 2021: Tại đây
  • Quyết định tốt nghiệp tháng 02.2020: Tại đây
  • Quyết định tốt nghiệp tháng 03.2020: Tại đây
  • Quyết định tốt nghiệp khóa 19C2: Tại đây
  • Quyết định công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp – Trung cấp nghề – Cao đẳng nghề tháng 07.2020: Tại đây
  • Danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10.20: Tại đây
  • Quyết định công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 10.20: Tại đây