Tư vấn tuyển sinh – Giáo dục demo

TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

  • Nhà trường tổ chức xét tuyển không tổ chức thi tuyển.
  • Tiêu chí xét tuyển cao đẳng:
  • Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12.
  • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
  • Xét tuyển theo kết quả học bạ THCS: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 9.

              Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu

  • Tiêu chí xét tuyển trung cấp:
  • Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12
  • Thí sinh rớt tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12.
  • Thí sinh tốt nghiệp THCS: Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 9.

            Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu.